W 15 minut do nieba

Zimą, gdy dzień jest krótki, każda bie­gaczka powinna poroz­glą­dać się za prze­pi­sami, pozwa­la­ją­cymi na szyb­kie przy­go­to­wa­nie smacz­nego posiłku, zasob­nego w węglo­wo­dany zło­żone, które ze względu na niski indeks gli­ke­miczny będą wolno uwal­niać zawartą w sobie ener­gię.

/ Brak komentarzy

W 15 minut do nieba

Zimą, gdy dzień jest krótki, każda bie­gaczka powinna poroz­glą­dać się za prze­pi­sami, pozwa­la­ją­cymi na szyb­kie przy­go­to­wa­nie smacz­nego posiłku, zasob­nego w węglo­wo­dany zło­żone, które ze względu na niski indeks gli­ke­miczny będą wolno uwal­niać zawartą w sobie ener­gię.

/ Brak komentarzy

Newline Imotion Warm Tights – w poszukiwaniu ciepła i komfortu

Zimno… Pierw­szy Stycz­nia 2016, pierw­szy dzień nowego roku, pierw­szy śnieg i pierw­szy bieg w tym roku… Bie­gnę, raz–dwa, raz–dwa, rytm wystu­kuje się na świeżo ośnie­żo­nej ścieżce bie­go­wej.

/ Brak komentarzy

Newline Imotion Warm Tights – w poszukiwaniu ciepła i komfortu

Zimno… Pierw­szy Stycz­nia 2016, pierw­szy dzień nowego roku, pierw­szy śnieg i pierw­szy bieg w tym roku… Bie­gnę, raz–dwa, raz–dwa, rytm wystu­kuje się na świeżo ośnie­żo­nej ścieżce bie­go­wej.

/ Brak komentarzy

Newline Bodywear – bielizna niczym druga skóra

Tego­roczna zima ma tyle wspól­nego z praw­dziwą zimą, co szkocki high­lan­der z zako­piań­skim góra­lem, czyli nie­wiele. Jeden w kiecce, drugi w por­ta­sach. Jeden w kape­lu­szu, drugi z wło­sem wia­trem szar­pa­nym. Płasz­czyzn poro­zu­mie­nia nie­wiele, w zasa­dzie jedna, za to wysoko pro­cen­towa.

/ Brak komentarzy

Newline Bodywear – bielizna niczym druga skóra

Tego­roczna zima ma tyle wspól­nego z praw­dziwą zimą, co szkocki high­lan­der z zako­piań­skim góra­lem, czyli nie­wiele. Jeden w kiecce, drugi w por­ta­sach. Jeden w kape­lu­szu, drugi z wło­sem wia­trem szar­pa­nym. Płasz­czyzn poro­zu­mie­nia nie­wiele, w zasa­dzie jedna, za to wysoko pro­cen­towa.

/ Brak komentarzy

La Sportiva Q–Lite – trail z Val di Fiemme

Wczo­raj, ku mojej nie­kła­ma­nej rado­ści, w mojej stajni bie­go­wej zago­ściły po raz pierw­szy buty wło­skiej marki La Spor­tiva – model Q-Lite. 

/ Brak komentarzy

La Sportiva Q–Lite – trail z Val di Fiemme

Wczo­raj, ku mojej nie­kła­ma­nej rado­ści, w mojej stajni bie­go­wej zago­ściły po raz pierw­szy buty wło­skiej marki La Spor­tiva – model Q-Lite. 

/ Brak komentarzy

Newline Imotion Printed Warm Jacket — towarzyszka jesiennych słót

Paź­dzier­nik 2015 przy­wi­tał mnie gwał­towną zmianą tem­pe­ra­tury. Z dnia na dzień piękne, cie­płe, let­nie dni z babim latem zmie­niły się w coś chłod­nego i ponu­rego, kształ­tem przy­po­mi­na­ją­cego Mor­dor. Jak żyć… pomy­śla­łam. Jak wyjść z domu na tre­ning? Czy znów trzeba

/ Brak komentarzy

Newline Imotion Printed Warm Jacket — towarzyszka jesiennych słót

Paź­dzier­nik 2015 przy­wi­tał mnie gwał­towną zmianą tem­pe­ra­tury. Z dnia na dzień piękne, cie­płe, let­nie dni z babim latem zmie­niły się w coś chłod­nego i ponu­rego, kształ­tem przy­po­mi­na­ją­cego Mor­dor. Jak żyć… pomy­śla­łam. Jak wyjść z domu na tre­ning? Czy znów trzeba

/ Brak komentarzy

Happy Socks Athletic — zwariowane skarpetki dla aktywnych

Dzięki uprzej­mo­ści sklepu: PanPablo.pl kolejny raz mia­łam przy­jem­ność prze­ko­nać się, że skan­dy­naw­ski design to coś wię­cej niż tylko dobre wzor­nic­two, przez duże “D” lub “W”.

/ Brak komentarzy

Happy Socks Athletic — zwariowane skarpetki dla aktywnych

Dzięki uprzej­mo­ści sklepu: PanPablo.pl kolejny raz mia­łam przy­jem­ność prze­ko­nać się, że skan­dy­naw­ski design to coś wię­cej niż tylko dobre wzor­nic­two, przez duże “D” lub “W”.

/ Brak komentarzy

15.08.2015 — Bieg górski Kowary — Przełęcz Okraj

Już w naj­bliż­szą sobotę: 15 sierp­nia 2015, odbę­dzie się drugi bieg gór­ski z Kowar na Prze­łęcz Okraj. Dystans – 10,4km. Trasa wie­dzie czę­ściowo uli­cami Kowar, następ­nie malow­ni­czą leśną drogą, daw­niej nazy­waną “Żwi­rówką” .

/ Brak komentarzy

15.08.2015 — Bieg górski Kowary — Przełęcz Okraj

Już w naj­bliż­szą sobotę: 15 sierp­nia 2015, odbę­dzie się drugi bieg gór­ski z Kowar na Prze­łęcz Okraj. Dystans – 10,4km. Trasa wie­dzie czę­ściowo uli­cami Kowar, następ­nie malow­ni­czą leśną drogą, daw­niej nazy­waną “Żwi­rówką” .

/ Brak komentarzy

Kowary — wspólne treningi biegowe

Już w naj­bliż­szą nie­dzielę, tj.: 19.07.2015, będziemy mieli spo­sob­ność spo­tkać się na pierw­szym tre­ningu bie­go­wym, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez moją skromna osobę i Urząd Mia­sta Kowary.

/ Brak komentarzy

Kowary — wspólne treningi biegowe

Już w naj­bliż­szą nie­dzielę, tj.: 19.07.2015, będziemy mieli spo­sob­ność spo­tkać się na pierw­szym tre­ningu bie­go­wym, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez moją skromna osobę i Urząd Mia­sta Kowary.

/ Brak komentarzy

Powięź — co to jest?

Wiele  sły­szy się ostat­nio o powięzi. Powięź to… , powięź tamto.…, ale co to jest dokład­nie ta powięź? 

/ Brak komentarzy

Powięź — co to jest?

Wiele  sły­szy się ostat­nio o powięzi. Powięź to… , powięź tamto.…, ale co to jest dokład­nie ta powięź? 

/ Brak komentarzy

Czy nawodnienie organizmu ma znaczenie?

Wiele sły­szy się o zba­wien­nym dzia­ła­niu wody i słusz­nie, bowiem nasz orga­nizm składa się w 70% z wody, więc potrze­bu­jemy jej dużo, aby zdrowo żyć. Istotny jest też fakt, że mózg jest w 90% zbu­do­wany z wody.

/ 4 komentarze

Czy nawodnienie organizmu ma znaczenie?

Wiele sły­szy się o zba­wien­nym dzia­ła­niu wody i słusz­nie, bowiem nasz orga­nizm składa się w 70% z wody, więc potrze­bu­jemy jej dużo, aby zdrowo żyć. Istotny jest też fakt, że mózg jest w 90% zbu­do­wany z wody.

/ 4 komentarze

Newline Boxy Jacket — waga piórkowa odporna na wiatr

Ludzie mówią: Gdy kwie­cień chmurny, a maj z wia­trami – dobry rok przed nami. Mówią rów­nież: Kto sieje wiatr, ten zbiera burze. Nie rzu­caj słów na wiatr. Nigdy nie pluj pod wiatr… Ale jak tu nie pluć pod wiatr, gdy

/ Brak komentarzy

Newline Boxy Jacket — waga piórkowa odporna na wiatr

Ludzie mówią: Gdy kwie­cień chmurny, a maj z wia­trami – dobry rok przed nami. Mówią rów­nież: Kto sieje wiatr, ten zbiera burze. Nie rzu­caj słów na wiatr. Nigdy nie pluj pod wiatr… Ale jak tu nie pluć pod wiatr, gdy

/ Brak komentarzy

Milczenie owiec

Przed­wczo­raj posta­no­wi­łam prze­biec coś w oko­li­cach “połówki”. Zapla­no­wa­łam bieg cią­gły na dystan­sie 24-ech kilo­me­trów. Mimo póź­nej pory — było już koło godziny 19.30 — chcia­łam zre­ali­zo­wać swój plan bie­gowy na popu­lar­nej ścieżce bie­go­wej — “mię­dzy mostami”. 

/ Brak komentarzy

Milczenie owiec

Przed­wczo­raj posta­no­wi­łam prze­biec coś w oko­li­cach “połówki”. Zapla­no­wa­łam bieg cią­gły na dystan­sie 24-ech kilo­me­trów. Mimo póź­nej pory — było już koło godziny 19.30 — chcia­łam zre­ali­zo­wać swój plan bie­gowy na popu­lar­nej ścieżce bie­go­wej — “mię­dzy mostami”. 

/ Brak komentarzy