Codziennik

La Sportiva Q–Lite – trail z Val di Fiemme

Wczo­raj, ku mojej nie­kła­ma­nej rado­ści, w mojej staj­ni bie­go­wej zago­ści­ły po raz pierw­szy buty wło­skiej mar­ki La Spor­ti­va – model Q-Lite.

/ Brak komentarzy

La Sportiva Q–Lite – trail z Val di Fiemme

Wczo­raj, ku mojej nie­kła­ma­nej rado­ści, w mojej staj­ni bie­go­wej zago­ści­ły po raz pierw­szy buty wło­skiej mar­ki La Spor­ti­va – model Q-Lite.

/ Brak komentarzy

Milczenie owiec

Przed­wczo­raj posta­no­wi­łam prze­biec coś w oko­li­cach “połów­ki”. Zapla­no­wa­łam bieg cią­gły na dystan­sie 24-ech kilo­me­trów. Mimo póź­nej pory — było już koło godzi­ny 19.30 — chcia­łam zre­ali­zo­wać swój plan bie­go­wy na popu­lar­nej ścież­ce bie­go­wej — “mię­dzy mosta­mi”.

/ Brak komentarzy

Milczenie owiec

Przed­wczo­raj posta­no­wi­łam prze­biec coś w oko­li­cach “połów­ki”. Zapla­no­wa­łam bieg cią­gły na dystan­sie 24-ech kilo­me­trów. Mimo póź­nej pory — było już koło godzi­ny 19.30 — chcia­łam zre­ali­zo­wać swój plan bie­go­wy na popu­lar­nej ścież­ce bie­go­wej — “mię­dzy mosta­mi”.

/ Brak komentarzy

Ultra Maćka — ultra bieg sztafetowy — 48h

W ostat­nich dniach maja: 29–31, we Wro­cła­wiu odby­ła się nie­zwy­kła impre­za bie­go­wa — “Ultra Mać­ka”. Było to wyda­rze­nie, któ­re połą­czy­ło w jed­ną spój­ną całość: zaba­wę, empa­tię, inte­gra­cję śro­do­wi­ska bie­go­we­go oraz jak się oka­za­ło już w trak­cie — rywa­li­za­cję, ale wyłącz­nie

/ Brak komentarzy

Ultra Maćka — ultra bieg sztafetowy — 48h

W ostat­nich dniach maja: 29–31, we Wro­cła­wiu odby­ła się nie­zwy­kła impre­za bie­go­wa — “Ultra Mać­ka”. Było to wyda­rze­nie, któ­re połą­czy­ło w jed­ną spój­ną całość: zaba­wę, empa­tię, inte­gra­cję śro­do­wi­ska bie­go­we­go oraz jak się oka­za­ło już w trak­cie — rywa­li­za­cję, ale wyłącz­nie

/ Brak komentarzy

Skiboot butler — najlepszy gadżet dla narciarzy

Bie­gać każ­dy może tro­chę lepiej, tro­chę gorzej… Cza­sem jed­nak aby nie zwa­rio­wać od mono­to­nii bie­go­we­go tre­nin­gu war­to ode­rwać się od nie­go lub wzbo­ga­cić go o inne bodź­ce. Zimą — któ­ra jesz­cze trwa, choć we Wro­cła­wiu nie widać jej za oknem

/ Brak komentarzy

Skiboot butler — najlepszy gadżet dla narciarzy

Bie­gać każ­dy może tro­chę lepiej, tro­chę gorzej… Cza­sem jed­nak aby nie zwa­rio­wać od mono­to­nii bie­go­we­go tre­nin­gu war­to ode­rwać się od nie­go lub wzbo­ga­cić go o inne bodź­ce. Zimą — któ­ra jesz­cze trwa, choć we Wro­cła­wiu nie widać jej za oknem

/ Brak komentarzy

Szampańska sylwestrowa propozycja

W ramach syl­we­stro­wych uciech cie­le­snych pro­po­nu­ję zaba­wę w roz­rze­dza­nie alko­ho­lu, któ­re w dłuż­szej per­spek­ty­wie cza­so­wej skut­ku­je upo­je­niem wła­snym i/lub ogłu­sze­niem aktu­al­ne­go part­ne­ra syl­we­stro­we­go. Rzecz jest dość pro­sta, nie­zwy­kle smacz­na i sku­tecz­na.

/ Brak komentarzy

Szampańska sylwestrowa propozycja

W ramach syl­we­stro­wych uciech cie­le­snych pro­po­nu­ję zaba­wę w roz­rze­dza­nie alko­ho­lu, któ­re w dłuż­szej per­spek­ty­wie cza­so­wej skut­ku­je upo­je­niem wła­snym i/lub ogłu­sze­niem aktu­al­ne­go part­ne­ra syl­we­stro­we­go. Rzecz jest dość pro­sta, nie­zwy­kle smacz­na i sku­tecz­na.

/ Brak komentarzy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia…

Świę­ta… Czas, w któ­rym ścież­ki bie­go­we zamie­nia­my na spor­ty kuli­nar­ne. Do moich ulu­bio­nych nale­żą: ugnia­ta­nie cia­sta i kle­je­nie uszek na czas. Do zoba­cze­nia na mecie, dzi­siaj wyjąt­ko­wo okry­tej bia­łym obru­sem i oświe­tlo­nej świe­ca­mi. Wyni­ki tym razem zamiast GPS-a zwe­ry­fi­ku­je waga.

/ Brak komentarzy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia…

Świę­ta… Czas, w któ­rym ścież­ki bie­go­we zamie­nia­my na spor­ty kuli­nar­ne. Do moich ulu­bio­nych nale­żą: ugnia­ta­nie cia­sta i kle­je­nie uszek na czas. Do zoba­cze­nia na mecie, dzi­siaj wyjąt­ko­wo okry­tej bia­łym obru­sem i oświe­tlo­nej świe­ca­mi. Wyni­ki tym razem zamiast GPS-a zwe­ry­fi­ku­je waga.

/ Brak komentarzy

Jaki naród — taki biegacz

Z rapor­tu opra­co­wa­ne­go na pod­sta­wie Naro­do­we­go Spi­su Bie­ga­czy przez Pol­ska Bie­ga, wyła­nia się dość smut­ny obraz pol­skie­go bie­ga­cza. Bie­ga, bo to mod­ne, woli zadbać o wygląd niż o bez­pie­czeń­stwo, zgod­nie z zasa­dą: co się nie dobie­ga to się dolan­su­je.

/ 4 komentarze

Jaki naród — taki biegacz

Z rapor­tu opra­co­wa­ne­go na pod­sta­wie Naro­do­we­go Spi­su Bie­ga­czy przez Pol­ska Bie­ga, wyła­nia się dość smut­ny obraz pol­skie­go bie­ga­cza. Bie­ga, bo to mod­ne, woli zadbać o wygląd niż o bez­pie­czeń­stwo, zgod­nie z zasa­dą: co się nie dobie­ga to się dolan­su­je.

/ 4 komentarze

Już są — Adidas Kanadia 7 Trail

W sprze­da­ży poja­wia­ła się nowa odsło­na popu­lar­ne­go buta tra­ilo­we­go jakim jest Adi­das Kana­dia Tra­il. Jest to już siód­ma odsło­na mode­lu, któ­ra w sto­sun­ku do swo­je­go poprzed­ni­ka prze­szła kil­ka meta­mor­foz.

/ Brak komentarzy

Już są — Adidas Kanadia 7 Trail

W sprze­da­ży poja­wia­ła się nowa odsło­na popu­lar­ne­go buta tra­ilo­we­go jakim jest Adi­das Kana­dia Tra­il. Jest to już siód­ma odsło­na mode­lu, któ­ra w sto­sun­ku do swo­je­go poprzed­ni­ka prze­szła kil­ka meta­mor­foz.

/ Brak komentarzy

But więcej niż spersonalizowany

” — typo­wość, stan­dard, nuda. A nam cho­dzi o to aby to było Pani miesz­ka­nie …indy­wi­du­al­ne. — moje…, moje miesz­ka­nie, indy­wi­du­al­ne. — któ­re stwo­rzy nowe per­spek­ty­wy i zin­te­gru­je prze­strzeń. Ja dys­po­nu­ję fachow­ca­mi, któ­rzy mają w małym pal­cu struk­tu­rę, fak­tu­rę, powierzch­nię,

/ 1 komentarz

But więcej niż spersonalizowany

” — typo­wość, stan­dard, nuda. A nam cho­dzi o to aby to było Pani miesz­ka­nie …indy­wi­du­al­ne. — moje…, moje miesz­ka­nie, indy­wi­du­al­ne. — któ­re stwo­rzy nowe per­spek­ty­wy i zin­te­gru­je prze­strzeń. Ja dys­po­nu­ję fachow­ca­mi, któ­rzy mają w małym pal­cu struk­tu­rę, fak­tu­rę, powierzch­nię,

/ 1 komentarz

Na zakupach — Adidas Adistar Raven 3

Sys­te­ma­tycz­nie robię mały reko­ne­sans we wro­cław­skich TK Maxx’ach. Moż­na tam zna­leźć wie­le pro­duk­tów bie­go­wych — buty, odzież oraz akce­so­ria, czę­sto w napraw­dę atrak­cyj­nych cenach, spo­ro niż­szych od tych jakie widu­je­my w spe­cja­li­stycz­nych skle­pach bie­go­wych.

/ 1 komentarz

Na zakupach — Adidas Adistar Raven 3

Sys­te­ma­tycz­nie robię mały reko­ne­sans we wro­cław­skich TK Maxx’ach. Moż­na tam zna­leźć wie­le pro­duk­tów bie­go­wych — buty, odzież oraz akce­so­ria, czę­sto w napraw­dę atrak­cyj­nych cenach, spo­ro niż­szych od tych jakie widu­je­my w spe­cja­li­stycz­nych skle­pach bie­go­wych.

/ 1 komentarz

Bliskie spotkania trzeciego stopnia

Kie­dy ostat­nim razem bie­głam z Kowar na cze­ską stro­nę w rejo­nie Małej Upy nie­spo­dzie­wa­nie z krza­ków na dro­gę wysko­czył Yeti. Moje ser­ce zamar­ło. Już po mnie — pomy­śla­łam, skąd ja teraz wezmę respi­ra­tor.

/ 1 komentarz

Bliskie spotkania trzeciego stopnia

Kie­dy ostat­nim razem bie­głam z Kowar na cze­ską stro­nę w rejo­nie Małej Upy nie­spo­dzie­wa­nie z krza­ków na dro­gę wysko­czył Yeti. Moje ser­ce zamar­ło. Już po mnie — pomy­śla­łam, skąd ja teraz wezmę respi­ra­tor.

/ 1 komentarz