Happy Socks Athletic — zwariowane skarpetki dla aktywnych

Dzię­ki uprzej­mo­ści skle­pu: PanPablo.pl kolej­ny raz mia­łam przy­jem­ność prze­ko­nać się, że skan­dy­naw­ski design to coś wię­cej niż tyl­ko dobre wzor­nic­two, przez duże “D” lub “W”.
To prze­my­śla­nie połą­cze­nie, mate­ria­łów naj­wyż­szej jako­ści, nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i sta­ran­nej pro­duk­cji, mają­ce na celu uzy­ska­nie pro­duk­tu ofe­ru­ją­ce­go Klien­to­wi wszyst­ko to co naj­lep­sze – nie­tu­zin­ko­wy wygląd i wyjąt­ko­wy kom­fort.
Od Pana Pablo otrzy­ma­łam skar­pet­ki z linii Ath­le­tic – czy­li prze­zna­czo­ne dla osób upra­wia­ją­cych sport. Dzię­ki temu, w mojej sza­fie, do ubrań duń­skiej mar­ki New­li­ne dołą­czy­ły skar­pet­ki szwedz­kiej mar­ki Hap­py Socks.

happysocks panpablo; happysocks k40.pl

Pierw­sze co mnie zachwy­ci­ło to bogac­two (nie­omal wariac­two) ofe­ro­wa­nych kolo­rów oraz wzo­rów. Napraw­dę jest w czym wybie­rać. Paski, krop­ki, trój­ką­ty, wzo­ry geo­me­trycz­ne i bli­żej nie­okre­ślo­ne, w naj­róż­niej­szych, mod­nych kolo­rach. Dla każ­de­go coś dobre­go. Jeśli sta­wiasz na indy­wi­du­alizm – na pew­no znaj­dziesz coś dla sie­bie.

happysocks panpablo; happysocks k40.pl

Skar­pet­ki wyko­na­ne są z wyso­ko­ga­tun­ko­wej baweł­ny z dodat­kiem włó­kien syn­te­tycz­nych. Dzię­ki zawar­to­ści włó­kien gumo­wych bar­dzo dobrze przy­le­ga­ją do sto­py. Wyso­ka zawar­tość wyso­ko­ga­tun­ko­wej baweł­ny spra­wia, że skar­pet­ki są miłe w doty­ku i nie gene­ru­ją przy­kre­go uczu­cia “dusze­nia sto­py”, jakie czę­sto towa­rzy­szy skar­pet­kom syn­te­tycz­nym. Moje począt­ko­we oba­wy: baweł­na? Czy będzie dosta­tecz­nie szyb­ko odpro­wa­dzać wil­goć? Nie będzie się suwać po sto­pie? Szyb­ko zosta­ły roz­wia­ne. Oka­za­ło się, że ku mojej nie­kła­ma­nej rado­ści, skar­pet­ki ofe­ru­ją wyso­ki kom­fort użyt­ko­wa­nia i nigdy nie zawio­dły mnie w trak­cie kil­ku­dzie­się­ciu kilo­me­trów bie­gów testo­wych.

happysocks panpablo; happysocks k40.pl

Skład według pro­du­cen­ta:
80% baweł­na, 17% Polia­mid, 3% włók­na gumo­we, 1% Ela­sty­na

Skar­pet­ki dostęp­ne są w dwóch roz­mia­rach: 36–40 oraz 41–46
Ze wzglę­du na roz­miar mojej sto­py bez zasta­na­wia­nia się wybra­łam roz­miar mniej­szy. Sprze­daw­ca zapro­po­no­wał jed­nak, abym do testów wzię­ła rów­nież roz­miar więk­szy: 41–46, gdyż splot włó­kien jest na tyle gęsty i ela­stycz­ny, że skar­pet­ka nie pomarsz­czy się na sto­pie i nie będzie się prze­su­wać. Jed­no­cze­śnie będzie wyż­sza i będzie mogła peł­nić funk­cję pod­ko­la­nów­ki kom­pre­syj­nej .

Fak­tycz­nie, pod­czas bie­gów skar­pet­ki leżą ide­al­nie — nie zsu­wa­ją się z łyd­ki, nie prze­su­wa­ją i nie marsz­czą, a “prze­dłu­żo­ny” (dzię­ki więk­sze­mu roz­mia­ro­wi) odci­nek oka­la­ją­cy łyd­kę daje uczu­cie lek­kiej kom­pre­sji, co doce­ni­łam rów­nież w trak­cie potre­nin­go­we­go, rege­ne­ra­cyj­ne­go nosze­nia skar­pe­tek. Pro­du­cent zadbał rów­nież o umiej­sco­wie­nie na śród­sto­piu solid­ne­go ścią­ga­cza, któ­ry sta­bi­li­zu­je skle­pie­nie poprzecz­ne i podłuż­ne sto­py, oraz zapo­bie­ga skrę­ca­niu się skar­pet­ki pod­czas bie­gu. Wzmoc­nie­nia pięt oraz pal­ców zapo­bie­ga­ją obtar­ciom oraz odci­skom, jed­no­cze­śnie prze­dłu­ża­ją żywot­ność pro­duk­tu.

happysocks panpablo; happysocks k40.pl

Reasu­mu­jąc, z czy­stym sumie­niem pole­cam skar­pe­ty Hap­py Socks z linii Ath­le­tic wszyst­kim bie­gacz­kom i bie­ga­czom, zwłasz­cza tym, któ­rzy nie lubią “pla­sty­ku” na sto­pie, oraz tym, któ­rzy lubią się­gnąć po cie­ka­wy design, pozwa­la­ją­cy wyróż­nić się na tra­sach bie­go­wych i pod­kre­ślić smu­kłość swo­ich nóg — uwa­ga głów­nie dla Pań, choć nie tyl­ko…

happysocks panpablo; happysocks k40.pl

Skar­pet­ki Hap­py Socks Ath­le­tic:
– kolo­ro­we krop­ki na sza­rym
– różo­we blo­by

Odzież mar­ki New­line z kolek­cji wiosna/lato 2015
– spoden­ki: Ico­nic Power Sprin­ters 10752–110
– spoden­ki New­li­ne Imo­tion Boxy Shorts 10737– 289
– koszul­ka: Ico­nic Feather Tee 10779–283
– koszul­ka: Imo­tion Boxy Tee 10824–283
– top: Imo­tion Long Tank 10553–020
– buty: New­line Runa­is­sance 4.0 Woman

Foto­gra­fia: Rafał Tra­far­ski