Newline Bodywear – bielizna niczym druga skóra

Tego­rocz­na zima ma tyle wspól­ne­go z praw­dzi­wą zimą, co szkoc­ki high­lan­der z zako­piań­skim góra­lem, czy­li nie­wie­le. Jeden w kiec­ce, dru­gi w por­ta­sach. Jeden w kape­lu­szu, dru­gi z wło­sem wia­trem szar­pa­nym. Płasz­czyzn poro­zu­mie­nia nie­wie­le, w zasa­dzie jed­na, za to wyso­ko pro­cen­to­wa. Ale zima, to jed­nak zima, buro, ponu­ro i w zasa­dzie zim­no, nawet jak cie­pło… Dla tego też, w sza­fie każ­de­go bie­ga­cza prócz wygod­nych butów bie­go­wych i odzie­ży, z cza­sem zaczy­na ponie­wie­rać się dość spo­ra ster­ta pla­sty­ko­wej bie­li­zny i nie piszę w tym miej­scu o latek­so­wych wdzian­kach, zwy­cza­jo­wo ukry­tych w pudeł­ku od butów, na samym dnie sza­fy.

foto_jowita_newline_bodywear

Bie­li­zna ter­micz­na to nasza dru­ga skó­ra, któ­ra jako pierw­sza ma kon­takt z naszym cia­łem i sta­no­wi nie­zwy­kle istot­ny ele­ment cało­ści sys­te­mu potocz­nie zwa­ne­go “cebul­ką”.
Odpo­wied­ni dobór bie­li­zny ter­micz­nej spra­wia, że bie­ga­nie w trud­nych warun­kach atmos­fe­rycz­nych sta­je kom­for­to­we. Dobra “dru­ga skó­ra” powin­na być wyko­na­na z oddy­cha­ją­cej tka­ni­ny, naj­le­piej hydro­fo­bo­wej lub nie­na­sią­kli­wej tka­ni­ny. Posia­dać pła­skie szwy i przy­le­gać dobrze do nasze­go cia­ła. Nie może przy tym w żad­nej mie­rze krę­po­wać ruchów.
W przy­pad­ku topów dla Pań, powin­ny one dobrze pod­trzy­my­wać atry­bu­ty naszej kobie­co­ści i to nie­za­leż­nie od obfi­to­ści i kształ­tu.
Reasu­mu­jąc, się­ga­jąc po tako­wą (zwłasz­cza zimo­wą) bie­li­znę nie spo­dzie­waj­my się wyra­fi­no­wa­nych sex fata­łasz­ków, a raczej zupeł­nie nie­wa­len­ty­ko­wych gaci, kale­so­nów oraz, poza nie­licz­ny­mi przy­pad­ka­mi, nud­nych topów i koszu­lek.

W ofer­cie New­li­ne Body­we­ar może­cie zna­leźć boga­tą kolek­cję bar­dzo prze­my­śla­nej, prak­tycz­nej bie­li­zny bie­go­wej, uszy­tej z dobrych, tech­nicz­nych tkanin…I wca­le zno­wu nie takiej nud­nej.

W mojej opi­nii, jed­nym z naj­cie­kaw­szych, bie­liź­nia­nych pro­duk­tów jest Wind­block Long Sle­eve – koszul­ka z dłu­gim ręka­wem, prze­dłu­żo­ny­mi man­kie­ta­mi z otwo­rem na kciuk oraz pół­gol­fem.

newline_bodywear_02

Uszy­tą ją z wyso­ko oddy­cha­ją­cej tka­ni­ny, a przód został uzbro­jo­ny w dodat­ko­wą war­stwę, ze zin­te­gro­wa­ną, paro­prze­pusz­czal­ną mem­bra­ną prze­ciw­wia­tro­wą.
W trak­cie moich bie­gów testo­wych, koszul­ka spraw­dzi­ła się dosko­na­le zarów­no jako pierw­sza war­stwa w chłod­niej­sze dni oraz zewnętrz­na w cie­plej­sze – peł­niąc rolę blu­zy.

newline_bodywear_04
W obu przy­pad­kach prze­ciw­wia­tro­wa mem­bra­na sta­no­wi­ła bar­dzo dobre zabez­pie­cze­nie przed podmu­cha­mi nawet pory­wi­ste­go wia­tru. Nie zaob­ser­wo­wa­łam rów­nież pro­ble­mów z odpa­ro­wy­wa­niem nad­mia­ru wil­go­ci “w stre­fie mem­bra­no­wej”.

newline_bodywear_010

Do kom­ple­tu, fir­ma New­li­ne, pro­po­nu­je boxer­ki – Wind­block Boxer, ze wstaw­ką z iden­tycz­nej mem­bra­ny, umiej­sco­wio­ną w przed­niej czę­ści spode­nek.

newline_bodywear_09
Dosko­na­le zna­jąc kobie­cą natu­rę, wiem, że wie­le Pań stwier­dzi, iż nie wyglą­da­ją one naj­pięk­niej. Cóż, być może, ale za to na są bar­dzo wygod­ne, dobrze zabez­pie­czą przed wia­trem, a pod­wyż­szo­ny stan dosko­na­le utrzy­mu­je je w miej­scu, co zwłasz­cza zimą jest nie bez zna­cze­nia, o czym wie każ­dy, kto cho­ciaż raz musiał w trak­cie bie­gu robić przy­stan­ki kory­gu­ją­ce poło­że­nie maj­ta­sów… Ist­na przy­jem­ność, zwłasz­cza dla zgra­bia­łych dło­ni, bun­tu­ją­cych się przed zdję­ciem ręka­wi­czek.
Pła­skie szwy zasto­so­wa­ne w bok­ser­kach chro­nią nas przed obtar­cia­mi, czę­sto wystę­pu­ją­cy­mi w oko­li­cach pachwin.
Podob­nie jak koszul­ka, bok­ser­ki wyko­na­ne zosta­ły z mięk­kiej, przy­ja­znej w doty­ku oddy­cha­ją­cej tka­ni­ny, dobrze odpro­wa­dza­ją­cej wil­goć.

newline_bodywear_01

Zarów­no Wind­block Long Sle­eve, jak i Wind­block Boxer wystę­pu­ją w wer­sjach roz­mia­ro­wo i ana­to­micz­nie dosto­so­wa­nych dla kobiet i męż­czyzn.

Panie nie lubią­ce bok­se­rek, mogą wybrać kla­sycz­ne majt­ki, dość zabu­do­wa­ne, ale – uwierz­cie mi na sło­wo – bar­dzo wygod­nie i ład­nie ukła­da­ją­ce się na cie­le. Wyko­na­ne zosta­ły tej samej tka­ni­ny co bok­ser­ki, oczy­wi­ście z pła­ski­mi szwa­mi.

newline_bodywear_07

Do moich ulu­bio­nych, bie­liź­nia­nych pro­duk­tów Newline’a nale­ży spor­to­wy sta­nik – Spor­ts­bra.
Pomi­mo nie­po­zor­ne­go wyglą­du sta­nik spraw­dza się tak, jak powi­nien. Zało­że­nie go na cia­ło spra­wia, że wszyst­ko solid­nie tkwi w posa­dach, porząd­nie przy­cu­mo­wa­ne do cia­ła, a każ­da pierś wie gdzie jest jej miej­sce.

newline_bodywear_06
Sze­ro­kie wygod­ne ramiącz­ka dobrze roz­kła­da­ją cię­żar biu­stu. Na ple­cach łączą się w sze­ro­ki X, co powo­du­je, że biu­sto­nosz leży na cie­le jak przy­kle­jo­ny.
Cie­ka­wym roz­wią­za­niem są siat­ko­wa­ne stre­fy, któ­re nie tyl­ko popra­wia­ją oddy­chal­ność, ale spra­wia­ją, że biu­sto­nosz jest bar­dziej ergo­no­micz­ny. Są to bowiem miej­sca o zwięk­szo­nej roz­cią­gli­wo­ści, pozwa­la­ją­ce na lep­sze dopa­so­wa­nie się topu do cia­ła.

newline_bodywear_08

Sze­ro­ki, gęsto tka­ny ścią­gacz u dołu wygod­nie i sta­bil­nie obej­mu­je miej­sce zwy­cza­jo­wo nazy­wa­ne obwo­dem pod biu­stem. Na ple­cach prze­cho­dzi w regu­lo­wa­ne zapię­cie — do wybo­ru mamy trzy zakre­sy regu­la­cji.
Sta­nik wyko­na­ny jest w tech­no­lo­gii bez­sz­wo­wej, jedy­nie ramiącz­ka dodat­ko­wo obszy­to – na pła­sko – wzmac­nia­ją­cą je gum­ką. Haft­ki obszy­to od spodu mięk­ką, zabez­pie­cza­ją­cą przed obtar­cia­mi tka­ni­ną.

Wszyst­kie z wyżej opi­sa­nych pro­duk­tów  dosko­na­le spraw­dzą się jako pre­zent dla uko­cha­nej, lep­szej, bie­ga­ją­cej poło­wi­cy. Oczy­wi­ście w przy­pad­ku opo­ru, lub nie­do­myśl­no­ści fun­da­to­ra pre­zen­to­we­go, zawsze może­my się­gnąć do spraw­dzo­ne­go już roz­wią­za­nia — auto­pre­zen­ta­cji*.

newline_bodywear_03

Podzię­ko­wa­nia dla:
Kasi Kurow­skiej z  No excu­ses za pomoc w reali­za­cji tema­tu oraz Wojt­ka Kosen­dia­ka za udo­stęp­nie­nie obiek­tu Cross­fit Wroc­law Hes Con­cept na potrze­by sesji zdję­cio­wej.

New­li­ne Body­we­ar (bie­li­zna bie­go­wa):
koszul­ka — Wind­block Long Sle­eve 33856–060
boxer­ki — Wind­block Boxer Woman 33846–060
majt­ki — Hip­ster 33817–060
top — Spor­ts­bra 96810–060

Foto­gra­fia: Rafał Tra­far­ski

*autoprezentacja — moment, w którym wymarzony prezent zostaje zakupiony samodzielnie, ze środków własnych lub nie.