Newline — mój partner biegowy

Z dumą i nie­kła­ma­ną rado­ścią chcę Was poin­for­mo­wać, że w sezo­nie 2015 będę ubie­ra­na przez New­li­ne Odzież Bie­go­wa.

New­li­ne to duń­ska mar­ką, któ­ra ofe­ru­je sze­ro­ką gamę inno­wa­cyj­nych, spe­cja­li­stycz­nych pro­duk­tów prze­zna­czo­nych dla bie­ga­czy i rowe­rzy­stów. W ofer­cie fir­my zna­leźć moż­na: odzież, obu­wie oraz akce­so­ria nie­zbęd­ne dla wybra­nej aktyw­no­ści.

Nie bez powo­du ubra­nia mar­ki New­li­ne nale­żą do moich ulu­bio­nych, cechu­je je bowiem wyso­ka jakość wyko­na­na, dba­łość o deta­le oraz design, w któ­rym szcze­gól­ny nacisk poło­żo­no nie tyl­ko na wygląd, ale zadba­no rów­nież o funk­cjo­nal­ność i sta­ran­ne dobra­nie mate­ria­łów, w celu uzy­ska­nia pro­duk­tów, któ­re będą odpo­wia­dać na istot­ne potrze­by bie­ga­czy.

Tra­dy­cyj­nie już New­li­ne do wytwa­rza­nia swo­jej odzie­ży uży­wa naj­lep­szych z dostęp­nych tech­nicz­nych mate­ria­łów. Ultra lek­kie, oddy­cha­ją­ce, ela­stycz­ne tka­ni­ny sto­so­wa­ne w poszcze­gól­nych liniach mar­ki gwa­ran­tu­ją bie­ga­czom kom­fort w każ­dych warun­kach pogo­do­wych — zgod­nie z zasa­dą: nie ma złej pogo­dy na tre­ning.

Dzię­ki cie­ka­we­mu zesta­wie­niu kolo­rów, nadru­ków i dese­ni, kolek­cja 2015 jest wyjąt­ko­wa i nie­po­wta­rzal­na. Dwie linie Imo­tion i Ico­nic zapro­jek­to­wa­ne są w spo­sób, umoż­li­wia­ją­cy har­mo­nij­ne łącze­nie pro­duk­tów z poszcze­gól­nych linii. Jestem pew­na, że cecha ta szcze­gól­ne kobie­tom przy­pad­nie do gustu.

Co cie­ka­we, część z pro­duk­tów mar­ki New­li­ne jest wytwa­rza­na w Pol­sce.

Odzież mar­ki New­line z kolek­cji wiosna/lato 2015:
– kurt­ka: Imo­tion Jac­ket 10223–282
–spodnie: Imo­tion 3/4 Tights 10308–299
– koszul­ka: Ico­nic Feather Tee 10779–283
– buty: New­line Peace­ma­ker 3.0

Foto­gra­fia: Rafał Tra­far­ski