Szampańska sylwestrowa propozycja

W ramach syl­we­stro­wych uciech cie­le­snych pro­po­nu­ję zaba­wę w roz­rze­dza­nie alko­ho­lu, któ­re w dłuż­szej per­spek­ty­wie cza­so­wej skut­ku­je upo­je­niem wła­snym i/lub ogłu­sze­niem aktu­al­ne­go part­ne­ra syl­we­stro­we­go. Rzecz jest dość pro­sta, nie­zwy­kle smacz­na i sku­tecz­na.

/ Brak komentarzy

Szampańska sylwestrowa propozycja

W ramach syl­we­stro­wych uciech cie­le­snych pro­po­nu­ję zaba­wę w roz­rze­dza­nie alko­ho­lu, któ­re w dłuż­szej per­spek­ty­wie cza­so­wej skut­ku­je upo­je­niem wła­snym i/lub ogłu­sze­niem aktu­al­ne­go part­ne­ra syl­we­stro­we­go. Rzecz jest dość pro­sta, nie­zwy­kle smacz­na i sku­tecz­na.

/ Brak komentarzy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia…

Świę­ta… Czas, w któ­rym ścież­ki bie­go­we zamie­nia­my na spor­ty kuli­nar­ne. Do moich ulu­bio­nych nale­żą: ugnia­ta­nie cia­sta i kle­je­nie uszek na czas. Do zoba­cze­nia na mecie, dzi­siaj wyjąt­ko­wo okry­tej bia­łym obru­sem i oświe­tlo­nej świe­ca­mi. Wyni­ki tym razem zamiast GPS-a zwe­ry­fi­ku­je waga.

/ Brak komentarzy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia…

Świę­ta… Czas, w któ­rym ścież­ki bie­go­we zamie­nia­my na spor­ty kuli­nar­ne. Do moich ulu­bio­nych nale­żą: ugnia­ta­nie cia­sta i kle­je­nie uszek na czas. Do zoba­cze­nia na mecie, dzi­siaj wyjąt­ko­wo okry­tej bia­łym obru­sem i oświe­tlo­nej świe­ca­mi. Wyni­ki tym razem zamiast GPS-a zwe­ry­fi­ku­je waga.

/ Brak komentarzy

Jaki naród — taki biegacz

Z rapor­tu opra­co­wa­ne­go na pod­sta­wie Naro­do­we­go Spi­su Bie­ga­czy przez Pol­ska Bie­ga, wyła­nia się dość smut­ny obraz pol­skie­go bie­ga­cza. Bie­ga, bo to mod­ne, woli zadbać o wygląd niż o bez­pie­czeń­stwo, zgod­nie z zasa­dą: co się nie dobie­ga to się dolan­su­je.

/ 4 komentarze

Jaki naród — taki biegacz

Z rapor­tu opra­co­wa­ne­go na pod­sta­wie Naro­do­we­go Spi­su Bie­ga­czy przez Pol­ska Bie­ga, wyła­nia się dość smut­ny obraz pol­skie­go bie­ga­cza. Bie­ga, bo to mod­ne, woli zadbać o wygląd niż o bez­pie­czeń­stwo, zgod­nie z zasa­dą: co się nie dobie­ga to się dolan­su­je.

/ 4 komentarze

Już są — Adidas Kanadia 7 Trail

W sprze­da­ży poja­wia­ła się nowa odsło­na popu­lar­ne­go buta tra­ilo­we­go jakim jest Adi­das Kana­dia Tra­il. Jest to już siód­ma odsło­na mode­lu, któ­ra w sto­sun­ku do swo­je­go poprzed­ni­ka prze­szła kil­ka meta­mor­foz.

/ Brak komentarzy

Już są — Adidas Kanadia 7 Trail

W sprze­da­ży poja­wia­ła się nowa odsło­na popu­lar­ne­go buta tra­ilo­we­go jakim jest Adi­das Kana­dia Tra­il. Jest to już siód­ma odsło­na mode­lu, któ­ra w sto­sun­ku do swo­je­go poprzed­ni­ka prze­szła kil­ka meta­mor­foz.

/ Brak komentarzy

Szybkie danie — zupa ziemniaczana z pesto

Pra­ca, zaku­py, dom a do tego jesz­cze tre­nin­gi. Cza­sa­mi nie­zwy­kle cięż­ko to pogo­dzić i cen­ną wyda­je się każ­da minu­ta. Co zatem zro­bić gdy przed tre­nin­giem musi­my szyb­ko ugo­to­wać coś pożyw­ne­go i lek­ko­straw­ne­go? Coś, co nie zaj­mie zbyt wie­le cza­su, oraz

/ Brak komentarzy

Szybkie danie — zupa ziemniaczana z pesto

Pra­ca, zaku­py, dom a do tego jesz­cze tre­nin­gi. Cza­sa­mi nie­zwy­kle cięż­ko to pogo­dzić i cen­ną wyda­je się każ­da minu­ta. Co zatem zro­bić gdy przed tre­nin­giem musi­my szyb­ko ugo­to­wać coś pożyw­ne­go i lek­ko­straw­ne­go? Coś, co nie zaj­mie zbyt wie­le cza­su, oraz

/ Brak komentarzy

But więcej niż spersonalizowany

” — typo­wość, stan­dard, nuda. A nam cho­dzi o to aby to było Pani miesz­ka­nie …indy­wi­du­al­ne. — moje…, moje miesz­ka­nie, indy­wi­du­al­ne. — któ­re stwo­rzy nowe per­spek­ty­wy i zin­te­gru­je prze­strzeń. Ja dys­po­nu­ję fachow­ca­mi, któ­rzy mają w małym pal­cu struk­tu­rę, fak­tu­rę, powierzch­nię,

/ 1 komentarz

But więcej niż spersonalizowany

” — typo­wość, stan­dard, nuda. A nam cho­dzi o to aby to było Pani miesz­ka­nie …indy­wi­du­al­ne. — moje…, moje miesz­ka­nie, indy­wi­du­al­ne. — któ­re stwo­rzy nowe per­spek­ty­wy i zin­te­gru­je prze­strzeń. Ja dys­po­nu­ję fachow­ca­mi, któ­rzy mają w małym pal­cu struk­tu­rę, fak­tu­rę, powierzch­nię,

/ 1 komentarz

Na zakupach — Adidas Adistar Raven 3

Sys­te­ma­tycz­nie robię mały reko­ne­sans we wro­cław­skich TK Maxx’ach. Moż­na tam zna­leźć wie­le pro­duk­tów bie­go­wych — buty, odzież oraz akce­so­ria, czę­sto w napraw­dę atrak­cyj­nych cenach, spo­ro niż­szych od tych jakie widu­je­my w spe­cja­li­stycz­nych skle­pach bie­go­wych.

/ 1 komentarz

Na zakupach — Adidas Adistar Raven 3

Sys­te­ma­tycz­nie robię mały reko­ne­sans we wro­cław­skich TK Maxx’ach. Moż­na tam zna­leźć wie­le pro­duk­tów bie­go­wych — buty, odzież oraz akce­so­ria, czę­sto w napraw­dę atrak­cyj­nych cenach, spo­ro niż­szych od tych jakie widu­je­my w spe­cja­li­stycz­nych skle­pach bie­go­wych.

/ 1 komentarz

Samotna wycieczka biegowa w znane i nieznane

Jesień i zima to pory roku zde­cy­do­wa­nie sprzy­ja­ją­ce dłu­gim wybie­ga­niom. Dusze nie­po­kor­ne, takie jak moja, czę­sto zamie­nia­ją wów­czas okle­pa­ne tra­sy na wyciecz­ki bie­go­we “w nie­zna­ne”. Oczy­wi­ście taka wyciecz­ka bie­go­wa  może nie ogra­ni­czać się wyłącz­nie do powol­ne­go tup­ta­nia, ale zawie­rać kil­ka

/ Brak komentarzy

Samotna wycieczka biegowa w znane i nieznane

Jesień i zima to pory roku zde­cy­do­wa­nie sprzy­ja­ją­ce dłu­gim wybie­ga­niom. Dusze nie­po­kor­ne, takie jak moja, czę­sto zamie­nia­ją wów­czas okle­pa­ne tra­sy na wyciecz­ki bie­go­we “w nie­zna­ne”. Oczy­wi­ście taka wyciecz­ka bie­go­wa  może nie ogra­ni­czać się wyłącz­nie do powol­ne­go tup­ta­nia, ale zawie­rać kil­ka

/ Brak komentarzy

Bliskie spotkania trzeciego stopnia

Kie­dy ostat­nim razem bie­głam z Kowar na cze­ską stro­nę w rejo­nie Małej Upy nie­spo­dzie­wa­nie z krza­ków na dro­gę wysko­czył Yeti. Moje ser­ce zamar­ło. Już po mnie — pomy­śla­łam, skąd ja teraz wezmę respi­ra­tor.

/ 1 komentarz

Bliskie spotkania trzeciego stopnia

Kie­dy ostat­nim razem bie­głam z Kowar na cze­ską stro­nę w rejo­nie Małej Upy nie­spo­dzie­wa­nie z krza­ków na dro­gę wysko­czył Yeti. Moje ser­ce zamar­ło. Już po mnie — pomy­śla­łam, skąd ja teraz wezmę respi­ra­tor.

/ 1 komentarz

Nike Lunarglide 3 — powrót spod szafy

Pięć dni temu, po dłuż­szej prze­rwie powró­ci­łam do regu­lar­nych, moc­nych tre­nin­gów. Wraz ze mną na ścież­ki bie­go­we powró­ci­ły (wygrze­ba­ne spod sza­fy) moje pierw­sze, pro­fe­sjo­nal­ne i w peł­ni uko­cha­ne buty bie­go­we — Nike Lunar­gli­de 3.

/ Brak komentarzy

Nike Lunarglide 3 — powrót spod szafy

Pięć dni temu, po dłuż­szej prze­rwie powró­ci­łam do regu­lar­nych, moc­nych tre­nin­gów. Wraz ze mną na ścież­ki bie­go­we powró­ci­ły (wygrze­ba­ne spod sza­fy) moje pierw­sze, pro­fe­sjo­nal­ne i w peł­ni uko­cha­ne buty bie­go­we — Nike Lunar­gli­de 3.

/ Brak komentarzy

Brooks Transcend – przekraczając granice

Trans­cend –  cza­sow­nik; z ang. – prze­kra­czać. Syno­nimy – wznieść się ponad, prze­wyż­szać, wyjść poza, wykra­czać poza, prze­kra­czać gra­nice.

/ Brak komentarzy

Brooks Transcend – przekraczając granice

Trans­cend –  cza­sow­nik; z ang. – prze­kra­czać. Syno­nimy – wznieść się ponad, prze­wyż­szać, wyjść poza, wykra­czać poza, prze­kra­czać gra­nice.

/ Brak komentarzy

Czas na dynię

Dynia sta­je się coraz popu­lar­niej­szym skład­ni­kiem w naszej kuch­ni, ponie­waż jest nisko­ka­lo­rycz­na oraz boga­ta w wita­mi­ny i mine­ra­ły. Dzi­siaj pro­po­nu­ję przy­go­to­wać ją wraz z inny­mi jesien­ny­mi warzy­wa­mi w for­mie zapie­kan­ki.

/ 2 komentarze

Czas na dynię

Dynia sta­je się coraz popu­lar­niej­szym skład­ni­kiem w naszej kuch­ni, ponie­waż jest nisko­ka­lo­rycz­na oraz boga­ta w wita­mi­ny i mine­ra­ły. Dzi­siaj pro­po­nu­ję przy­go­to­wać ją wraz z inny­mi jesien­ny­mi warzy­wa­mi w for­mie zapie­kan­ki.

/ 2 komentarze