Współpraca

Od wio­sny 2015 współ­pra­cu­ję z:
fir­mą Sport Pro­jekt z Pozna­nia — wyłącz­nym dys­try­bu­to­rem  mar­ki New­li­ne
Zachę­cam do zapo­zna­nia się z testa­mi i recen­zja­mi pro­duk­tów.
Zapra­szam do gru­py New­li­ne Bie­gacz­ki i Bie­ga­cze oraz na fan page Moda bie­go­wa