Kuchnia

W 15 minut do nieba

Zimą, gdy dzień jest krót­ki, każ­da bie­gacz­ka powin­na poroz­glą­dać się za prze­pi­sa­mi, pozwa­la­ją­cy­mi na szyb­kie przy­go­to­wa­nie smacz­ne­go posił­ku, zasob­ne­go w węglo­wo­da­ny zło­żo­ne, któ­re ze wzglę­du na niski indeks gli­ke­micz­ny będą wol­no uwal­niać zawar­tą w sobie ener­gię.

/ Brak komentarzy

W 15 minut do nieba

Zimą, gdy dzień jest krót­ki, każ­da bie­gacz­ka powin­na poroz­glą­dać się za prze­pi­sa­mi, pozwa­la­ją­cy­mi na szyb­kie przy­go­to­wa­nie smacz­ne­go posił­ku, zasob­ne­go w węglo­wo­da­ny zło­żo­ne, któ­re ze wzglę­du na niski indeks gli­ke­micz­ny będą wol­no uwal­niać zawar­tą w sobie ener­gię.

/ Brak komentarzy

Szybkie danie — zupa ziemniaczana z pesto

Pra­ca, zaku­py, dom a do tego jesz­cze tre­nin­gi. Cza­sa­mi nie­zwy­kle cięż­ko to pogo­dzić i cen­ną wyda­je się każ­da minu­ta. Co zatem zro­bić gdy przed tre­nin­giem musi­my szyb­ko ugo­to­wać coś pożyw­ne­go i lek­ko­straw­ne­go? Coś, co nie zaj­mie zbyt wie­le cza­su, oraz

/ Brak komentarzy

Szybkie danie — zupa ziemniaczana z pesto

Pra­ca, zaku­py, dom a do tego jesz­cze tre­nin­gi. Cza­sa­mi nie­zwy­kle cięż­ko to pogo­dzić i cen­ną wyda­je się każ­da minu­ta. Co zatem zro­bić gdy przed tre­nin­giem musi­my szyb­ko ugo­to­wać coś pożyw­ne­go i lek­ko­straw­ne­go? Coś, co nie zaj­mie zbyt wie­le cza­su, oraz

/ Brak komentarzy

Czas na dynię

Dynia sta­je się coraz popu­lar­niej­szym skład­ni­kiem w naszej kuch­ni, ponie­waż jest nisko­ka­lo­rycz­na oraz boga­ta w wita­mi­ny i mine­ra­ły. Dzi­siaj pro­po­nu­ję przy­go­to­wać ją wraz z inny­mi jesien­ny­mi warzy­wa­mi w for­mie zapie­kan­ki.

/ 2 komentarze

Czas na dynię

Dynia sta­je się coraz popu­lar­niej­szym skład­ni­kiem w naszej kuch­ni, ponie­waż jest nisko­ka­lo­rycz­na oraz boga­ta w wita­mi­ny i mine­ra­ły. Dzi­siaj pro­po­nu­ję przy­go­to­wać ją wraz z inny­mi jesien­ny­mi warzy­wa­mi w for­mie zapie­kan­ki.

/ 2 komentarze

Talerz pełen białka

Pro­po­nu­ję dzi­siaj jeden z moich ulu­bio­nych prze­pi­sów: Fasol­ka szpa­ra­go­wa z cie­cie­rzy­cą, pie­czar­ka­mi i zie­lo­nym pesto. Bogac­two sma­ków, ale przede wszyst­kim bogac­two biał­ka i żela­za.

/ Brak komentarzy

Talerz pełen białka

Pro­po­nu­ję dzi­siaj jeden z moich ulu­bio­nych prze­pi­sów: Fasol­ka szpa­ra­go­wa z cie­cie­rzy­cą, pie­czar­ka­mi i zie­lo­nym pesto. Bogac­two sma­ków, ale przede wszyst­kim bogac­two biał­ka i żela­za.

/ Brak komentarzy