Już są — Adidas Kanadia 7 Trail

W sprze­da­ży poja­wia­ła się nowa odsło­na popu­lar­ne­go buta tra­ilo­we­go jakim jest Adi­das Kana­dia Tra­il. Jest to już siód­ma odsło­na mode­lu, któ­ra w sto­sun­ku do swo­je­go poprzed­ni­ka prze­szła kil­ka meta­mor­foz.

Przede wszyst­kim niż­sza waga — szóst­ka waży­ła oko­ło 270g, Kana­dia 7, wg. pro­du­cen­ta waży zale­d­wie 238g, dla roz­mia­ru euro­pej­skie­go 38,5. Uprosz­czo­no cho­lew­kę, rezy­gnu­jąc z kil­ku zbęd­nych. sztyw­nych wzmoc­nień w przed­niej czę­ści, dzię­ki cze­mu buty powin­ny być wygod­niej­sze i lepiej dopa­so­wa­ne do sto­py. Zmie­nio­no rów­nież pode­szwę — obec­na spra­wia wra­że­nie bar­dziej dra­pież­nej. Wyglą­da na to, że da się nią nawet wyko­pać węgiel.


Szcze­rze powie­dziaw­szy już nie mogę się docze­kać kie­dy będę mogła orga­no­lep­tycz­nie zapo­znać się z nowym mode­lem. Cie­ka­wość — jak będą leża­ły na sto­pie? Mam rów­nież nadzie­ję, że Adi­das posze­rzył odro­bi­nę przed­nią część buta.

Buty do bie­ga­nie dam­skie: Adi­das Kana­dia 7 Tra­il — cena 349zł
Kolor według pro­du­centa: Night Flash / Core Black / Light Flash Pur­ple (B40588)