La Sportiva Q–Lite – trail z Val di Fiemme

Wczo­raj, ku mojej nie­kła­ma­nej rado­ści, w mojej staj­ni bie­go­wej zago­ści­ły po raz pierw­szy buty wło­skiej mar­ki La Spor­ti­va – model Q-Lite. Jest to moje pierw­sze, orga­no­lep­tycz­ne spo­tka­nie z obu­wiem bie­go­wym tej kul­to­wej mar­ki, nie­zwy­kle popu­lar­nej wśród bie­ga­czy gór­skich zamiesz­ku­ją­cych zachod­nie rubie­że Euro­py, któ­ra poma­łu zdo­by­wa rów­nież ser­ca pol­skich bie­ga­czy.
Do nie­daw­na, mar­ka La Spor­ti­va zna­na była mi wyłącz­nie z pro­duk­cji naj­wyż­szej jako­ści butów trek­kin­go­wych i wspi­nacz­ko­wych – nie bez przy­czy­ny, są to naj­czę­ściej sta­ją­ce na wszyst­kich ośmio­ty­sięcz­ni­kach buty.

lasportiva_q-lite_running_03
Oka­zu­je się jed­nak, że moje przy­po­rząd­ko­wa­nie mar­ki głów­nie do śro­do­wi­ska wspi­na­czy i alpi­ni­stów, było błęd­ne, gdyż i bie­ga­cze znaj­dą w ofer­cie La Spor­ti­va wie­le mode­li butów oraz odzież i akce­so­ria bie­go­we. Nic dziw­ne­go, osta­tecz­nie i wśród wspi­na­czy jest wie­le osób namięt­nie bie­ga­ją­cych, a bie­ga­nie jest jed­nym z głów­nych ele­men­tów ich tre­nin­gu uzu­peł­nia­ją­ce­go.

Moja radość jest tym więk­sza, że uda­ło mi się nabyć ww. buty, dro­gą kup­na za nie­wy­gó­ro­wa­ną kwo­tę 149,99zł – grzech było nie kupić, szko­da tyl­ko (a może i dobrze), że nie mie­li dru­giej pary…

Co dalej?

Szcze­rze powie­dziaw­szy to już nie mogę się docze­kać, kie­dy uda mi się wyrwać z Wro­cła­wia na jakiś gór­ski trakt bie­go­wy, w celach wery­fi­ku­ją­cych zdol­no­ści trak­cyj­ne moich Q-Lite’ów, a wszyst­ko wska­zu­je na to, że może być cie­ka­wie – tym bież­ni­kiem z pew­no­ścią da się i uko­pać i węgla bru­nat­ne­go…
Jako realist­ka wiem jed­nak, że spo­ro wody upły­nie w Odrze, zanim będzie­cie mie­li oka­zję prze­czy­tać test bie­go­wy tegoż obu­wia, dla tego póki co, poni­żej, kil­ka słów wła­ści­wo­ściach tech­nicz­nych butów – dla tych, któ­rzy poszu­ku­ją cze­goś cie­ka­we­go na swo­je sto­py.

lasportiva_q-lite_running_01

Zacznij­my od cho­lew­ki. Jest ona wyko­na­na z odpor­nej na ście­ra­nie, gęsto utka­nej siat­ki o wła­ści­wo­ściach prze­pusz­cza­ją­cych powie­trze i nie­ab­sor­bu­ją­cych wil­go­ci. Cho­lew­ka zin­te­gro­wa­na jest z osło­ną języ­ka. Dzię­ki cze­mu ogra­ni­czo­no do mini­mum moż­li­wość dosta­wa­nia się do wnę­trza buta ciał obcych. Z przo­du co nie­zwy­kle waż­ne, fir­ma zadba­ła o solid­ny gumo­wy nosek, osła­nia­ją­cy pal­ce oraz o bocz­ne wzmoc­nie­nie mate­ria­łu cho­lew­ki przed­niej czę­ści buta.
Na uwa­gę zasłu­gu­je nie­zwy­kle pre­cy­zyj­ny i uła­twia­ją­cy dokład­ne dopa­so­wa­nie do sto­py sys­tem sznu­ro­wa­nia. Podob­ny sys­tem (fly–wire) fir­ma Nike z rado­ścią zapre­zen­to­wa­ła jako nowość 3 lata temu, cho­ciaż fir­ma La Spor­ti­va sto­su­je go w butach bie­go­wych już od 2005 roku.
Zewnętrz­ną war­stwę pode­szwy wyko­na­no  z mięk­kiej, ela­stycz­nej, lek­kiej gumy – Fri­Xion ® – wyjąt­ko­wo odpor­nej na ście­ra­nie i roz­dar­cia. Wg pro­du­cen­ta, spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ny bież­nik – Spi­ke – poza­wa­la na bez­po­śli­zgo­we zatrzy­ma­nie się w każ­dym tere­nie. Umiej­sco­wio­ne w pode­szwie, wysta­ją­ce stre­fy AT, pozwa­la­ją na zasto­so­wa­nie wkrę­ca­nych kol­ców – Hob­na­il Grips. O tym sys­te­mie pisa­łam w arty­ku­le Bie­ga­jąc po lodzie — La Spor­ti­va Grip Spi­ke Kit.

Pode­szwę podzie­lo­no na dwie spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne, współ­dzia­ła­ją­ce stre­fy, uła­twia­ją­ce prze­ta­cza­nie buta, przy jed­no­cze­snym wyeli­mi­no­wa­niu skrę­tów bocz­nych pode­szwy.

lasportiva_q-lite_running_02

Za amor­ty­za­cję odpo­wia­da pian­ka EVA oraz Impact Bre­ak Sys­tem ™. Dodat­ko­wo pro­du­cent zaopa­trzył buta w sztyw­ną szy­na z two­rzy­wa – Sta­bi­li­zer – poło­żo­ną na odcin­ku pomię­dzy śród­sto­piem a pię­tą, któ­ra odpo­wie­dzial­na jest za sta­bi­li­za­cję sto­py oraz za rów­no­mier­ne roz­ło­że­nie uda­ru.
Uzu­peł­nie­niem cało­ści jest ergo­no­micz­nie wypro­fi­lo­wa­na wkład­ka, ze wspar­ciem umiej­sco­wio­nym na łuku sto­py, oraz stre­fa­mi uła­twia­ją­cy­mi oddy­cha­nie sto­py.

Buty La Spor­ti­va Q-Lite prze­zna­czo­ne są do szyb­kie­go, eks­tre­mal­ne­go bie­ga­nia, skyrunning’u, na zawo­dy oraz krót­kie i śred­nie, szyb­kie tre­nin­gi.

Inne:
Drop: 8mm,
Waga: 270g dla roz­mia­ru Euro 40,

Dostęp­ne roz­mia­ry według pro­du­cen­ta: 37–47,5 (choć nie wiem, jaki jest naj­więk­szy roz­miar buta kobie­ce­go)

Uwa­ga!
IMO – roz­mia­rów­ka jest zani­żo­na o jeden roz­miar.