Newline Imotion — idealny zestaw na start

Pierw­sze, cie­płe wio­sen­ne dni zmu­sza­ją nas do sze­ro­kie­go otwo­rze­nia okien i drzwi od naszych szaf. Wraz ze świe­żym powie­trzem ula­tu­ją duchy zimy, a my zaglą­da­jąc w cze­lu­ści naszej prze­strze­ni gar­de­ro­bia­nej zasta­na­wia­my się: jak tu się ubrać i w co?

Kobie­ty, prze­glą­da­jąc odzież (nie tyl­ko tę bie­go­wą) czę­sto docho­dzą wte­dy do wnio­sku, że czas naj­wyż­szy wymie­nić to i owo, doku­pić to i tam­to. Sza­fy bowiem, zwłasz­cza te prze­peł­nio­ne, mają to do sie­bie, że wio­sną zio­ną do nas wyłącz­nie wido­kiem pust­ki i nico­ści – niczym bom­bo­nier­ka, z któ­rej ktoś zjadł nam ostat­nią, odło­żo­ną cze­ko­lad­kę.

Przej­rzaw­szy zatem wnę­trze port­fe­la uda­je­my się na zaku­py. W ogól­nym roz­ra­chun­ku, pro­ce­der ten, powi­nien wyjść nam wyłącz­nie na dobre, gdyż nic tak nie zwięk­sza moty­wa­cji do codzien­nych, cięż­kich tre­nin­gów, jak nowe obu­wie i wystrza­ło­wy strój. W kom­ple­cie z zaku­pa­mi przy­no­si­my do domu nie tyl­ko poczu­cie wygo­dy i kom­for­tu, ale rów­nież dobrą wróż­kę, któ­ra spra­wia, że czu­je­my się ład­ne, mod­ne i god­ne pożą­dli­wych lub zazdro­snych spoj­rzeń. Może­my wte­dy poko­ny­wać kilo­me­tro­go­dzi­ny bez opa­mię­ta­nia, bowiem gdy czu­je­my się świet­nie – a wygląd jest tu czyn­ni­kiem moc­no dopin­gu­ją­cym – może­my prze­no­sić i góry.

Przy­znam się, w tym miej­scu i to bez bicia, że lubię spra­wić sobie nowy “ciu­szek” bie­go­wy, nawet jeże­li mam już w sza­fie wszyst­ko co jest mi nie­zbęd­ne. Cóż, ludzie mówią, że pie­nią­dze rzecz naby­ta. Sko­ro tak, nie ma się co ogra­ni­czać, zwłasz­cza, że wio­sen­na aura nie sprzy­ja oszczęd­no­ści, tak więc: car­pe diem, hulaj dusza – pie­kła nie ma. Zamie­niaj­my bile­ty Naro­do­we­go Ban­ku Pol­skie­go na rze­czy ład­ne, mod­ne i wygod­ne, a potem do bie­gu goto­wi – start.

Tej wio­sny, dzię­ki współ­pra­cy z fir­mą: New­li­ne Odzież Bie­go­wa, moja oso­bi­sta sza­fa bie­go­wa zyska­ła na war­to­ści. Otrzy­ma­łam bowiem kil­ka pro­duk­tów z naj­now­szej kolek­cji Newline’a – wiosna/lato 2015. Wśród rze­czy, w któ­rych będę mia­ła przy­jem­ność pobie­gać, zna­la­zło się kil­ka z mojej ulu­bio­nej linii: Imo­tion. To wła­śnie ją pole­cam szcze­gól­nie wszyst­kim paniom – jest bar­dzo kobie­ca, a do tego dobrze prze­my­śla­na i uszy­ta z tka­nin wyso­kiej jako­ści.
Modo­wo powin­na zaspo­ko­ić gusta nawet naj­bar­dziej wybred­nych Pań, a pod wzglę­dem funk­cjo­nal­no­ści odpo­wie na potrze­by kobiet o zróż­ni­co­wa­nych typach syl­wet­ki. Ubie­ra­jąc się w odzież New­li­ne Imo­tion, nie trze­ba być posia­dacz­ką ide­al­nej figu­ry, aby wyglą­dać pięk­nie i czuć się przy tym kom­for­to­wo i nie­skrę­po­wa­nie.

Dzi­siaj, dro­gie Panie, chcę przed­sta­wić Wam dwa pro­duk­ty z wspo­mnia­nej wyżej linii:
– koszul­ka: New­li­ne Imo­tion Top 10562–282
– spoden­ki: New­li­ne Imo­tion 2 Lay­er Shorts 10739–078

Co praw­da, poniż­szy opis skie­ro­wa­ny jest głów­nie dla Pań, jeże­li jed­nak zna­leź­li się tutaj Pano­wie, któ­rzy zasta­na­wia­ją się co moż­na spre­zen­to­wać swo­jej lep­szej, bie­ga­ją­cej poło­wie – zapra­szam do lek­tu­ry.

W tym sezo­nie, zapew­ne spo­ro z Was już szy­ku­je się do swo­je­go być może pierw­sze­go bie­gu mara­toń­skie­go. Będzie w czym wybie­rać, już w kwiet­niu odbę­dą się aż w czte­ry tego typu impre­zy, a i na następ­ne nie trze­ba będzie dłu­go cze­kać. Pozo­sta­je tyl­ko przy­go­to­wać przy­zwo­itą for­mę i… ubrać się odpo­wied­nio.

Wśród bie­ga­czy i bie­ga­czek naj­czę­ściej wybie­ra­nym ubio­rem star­to­wym są koszul­ki na ramiącz­kach oraz szor­ty. Przed doko­na­niem zaku­pu dobrze jest jed­nak wie­dzieć w jakich warun­kach naj­le­piej spraw­dzi się taki zestaw i na jakie deta­le war­to zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę. Wbrew pozo­rom, wybór stro­ju star­to­we­go na mara­ton to nie żad­na buł­ka z masłem i powi­nien być dobrze prze­my­śla­ny. W dobo­rze kie­ru­je­my się przede wszyst­kim czyn­ni­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi — zwłasz­cza tem­pe­ra­tu­rą oraz pro­ble­ma­mi, jakie mogą poja­wić się pod­czas bie­gu.

Kom­fort ciepl­ny obli­cza­my w pro­sty spo­sób. Do tem­pe­ra­tu­ry powie­trza doda­je­my +10°C. W rezul­ta­cie uzy­sku­je­my tem­pe­ra­tu­rę, jaką powin­ni­śmy odczu­wać pod­czas bie­gu. Pamię­taj­my, że opty­mal­na (odczu­wal­na) tem­pe­ra­tu­ra oscy­lu­je w gra­ni­cach +20°C. Pamię­taj­my, że odczu­wal­ny kom­fort ciepl­ny obni­ży się pod­czas opa­du desz­czu oraz pod­czas sil­ne­go wia­tru, zwłasz­cza jeże­li tem­pe­ra­tu­ra powie­trza jest niż­sza niż +10°C. Może­my wte­dy sko­rzy­stać wcze­śniej z dostęp­nych w sie­ci kal­ku­la­to­rów tem­pe­ra­tu­ry odczu­wal­nej.

Obtar­cia skó­ry są jed­nym z naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cych pro­ble­mów, jakie mogą się przy­tra­fić w trak­cie dłu­gie­go bie­gu. “Stan­dar­do­wo” obcie­ra­ją się pachwi­ny, wewnętrz­ne czę­ści ud, pachy i wewnętrz­ne czę­ści ramion. U męż­czyzn czę­sto docho­dzi rów­nież do obtar­cia sut­ków. Kupu­jąc odzież zwra­caj­my zatem szcze­gól­ną uwa­gę na dobór tka­nin i jakość wyko­na­nia tych ele­men­tów odzie­ży, któ­re mają bez­po­śred­ni kon­takt ze stre­fa­mi naj­bar­dziej nara­żo­ny­mi na obtar­cia. Waż­ne jest aby tka­ni­ny w tych miej­scach były mięk­kie, a szwy pła­skie. Uni­kaj­my rów­nież odzie­ży, któ­ra ma skłon­no­ści do rolo­wa­nia się lub “wrzy­na­nia”.

Imo­tion Top to bar­dzo cie­ka­wy pod wzglę­dem design’u pro­dukt. Choć na pierw­szy rzut oka jawi się jako kla­sycz­na star­tów­ka, ma kil­ka cech, któ­re odróż­nia­ją ją od toż­sa­mych pro­duk­tów kon­ku­ren­cyj­nych marek.

Pierw­sza cechą, któ­rą może­my doce­nić jest tka­ni­na, z któ­rej uszy­to top. Jest bar­dzo ela­stycz­na i deli­kat­na w doty­ku, już przy pierw­szym kon­tak­cie daje nam poczu­cie kom­for­tu i wygo­dy. Uwa­gę przy­cią­ga cie­ka­wa kolo­ry­sty­ka, a raczej deseń skła­da­ją­cy się z małych kolo­ro­wych kwa­dra­tów, ukła­da­ją­cych się nowo­cze­sny, kom­pu­te­ro­wy wzór. Na ryn­ku mało jest koszu­lek z tak boga­tym nadru­kiem. Zazwy­czaj są dość jed­no­rod­ne kolo­ry­stycz­nie. W tym przy­pad­ku otrzy­mu­je­my jed­nak coś cie­ka­we­go, nowo­cze­sne­go, a jed­no­cze­śnie nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce­go, ale i przy­cią­ga­ją­ce­go uwa­gę. Obszy­cia wokół szyi i ramion wyko­na­no z mięk­kiej lamów­ki w jed­no­li­tym, poma­rań­czo­wym kolo­rze, ide­al­nie współ­gra­ją­cym z nadru­kiem. Co waż­ne, połą­cze­nie koń­có­wek lamów­ki umiej­sco­wio­no poza stre­fa­mi w któ­rych mogły by powo­do­wać obtar­cia.

Tył koszul­ki to kwin­te­sen­cja sma­ku i design’erskich roz­wią­zań popra­wia­ją­cych kom­fort. Duże wycię­cia w obrę­bie łopa­tek, zapew­nia­ją dosko­na­łą wen­ty­la­cję. Cie­ka­wie wyglą­da­ją­ce marsz­cze­nia umiesz­czo­ne pod linią ramią­czek, nie tyl­ko nada­ją nie­po­wta­rzal­ny wygląd ale i mają na celu spo­wo­do­wać by koszul­ka nie przy­le­ga­ła w dol­nej czę­ści ple­ców bez­po­śred­nio do cia­ła, co zwięk­sza wymia­nę ciepl­ną. W tym miej­scu New­li­ne zasto­so­wał dodat­ko­wą wewnętrz­ną tka­ni­nę imi­tu­ją­ca dru­gą war­stwę, z lek­ko ażu­ro­wej, oddy­cha­ją­ce­go mate­ria­łu w kolo­rze iden­tycz­nym z lamów­ką.

Koszul­ka jest dość dłu­ga – to dobrze. Panie z dłu­gim kor­pu­sem nie muszą się zatem oba­wiać nad­mier­nej eks­po­zy­cji pęp­ka w cza­sie bie­gu. Dla niż­szych Pań koszul­ka może sta­no­wić swo­istą tuni­kę, mię­dzy inny­mi tak­że dzię­ki wspo­mnia­nym marsz­cze­niom na tyle. Top – co spraw­dzi­łam orga­no­lep­tycz­nie – daje się rów­nież z powo­dze­niem pod­wi­nąć do środ­ka, prze­obra­ża­jąc się w wariant “short”. Jak już wspo­mnia­łam, tka­ni­na jest bar­dzo ela­stycz­na, tak więc jeże­li zale­ży nam na star­tów­ce mniej dopa­so­wa­ną, suge­ru­ję przy­mie­rzyć roz­miar więk­szą. Aby uzy­skać luz potrzeb­ne będą dwa roz­mia­ry z góry, ale co tam — nie waż­ne to co na met­ce, waż­ne aby dobrze wyglą­dać i czuć się kom­for­to­wo. Akcen­tem zamy­ka­ją­cym całość jest umiesz­czo­ny na ple­cach odbla­sko­wy nadruk – swo­ista wisien­ka na tor­cie.

Z topem ide­al­nie współ­gra­ją dwu­war­stwo­we spoden­ki – Imo­tion 2 Lay­er Shorts. Pod wzglę­dem desi­gner­skim i funk­cjo­nal­nym nie róż­nią się od opi­sa­nej wyżej koszul­ki — naj­wyż­sza pół­ka.
Wierzch­nia war­stwa wzo­ro­wa­na na jest kla­sycz­nych spoden­kach z dwie­ma bocz­ny­mi, wsu­wa­ny­mi kie­sze­nia­mi. Uszy­to ją z szyb­ko schną­ce­go, oddy­cha­ją­ce­go mate­ria­łu, o pod­wyż­szo­nej wia­trosz­czel­no­ści i odpor­no­ści na roz­dar­cia (rip­stop).
W czę­ści tyl­nej, tuż pod pasem umiesz­czo­no per­fo­ro­wa­ną lase­rem stre­fę, co ma na celu uła­twić wymia­nę ciepl­ną. Wstaw­ka ta wyraź­nie dzie­li tył spode­nek na dwie czę­ści, w mojej opi­nii jest to rów­nież świet­ny zabieg, pozwa­la­ją­cy optycz­nie zmniej­szyć pupę — nie jest prze­cież tajem­ni­cą, że sto­so­wa­nie prze­szyć i naszyć w tej czę­ści odzie­ży, któ­ra zakry­wa nasze czte­ry lite­ry, pozwa­la ukryć ich ewen­tu­al­ne man­ka­men­ty.

Wewnętrz­na część to kla­sycz­ne, tzw. kolar­ki. Wyko­na­ne są z bar­dzo miłej w doty­ku tka­ni­ny, zapew­nia­ją­cej kom­fort i eli­mi­nu­ją­cej ryzy­ko obtarć ud czy pachwin. Co waż­ne, wszyst­kie szwy są ela­stycz­ne i pła­skie, a w kro­ku wszy­to klin, dzię­ki cze­mu getry nie mają ten­den­cji do wpi­ja­nia się w miej­sca intym­ne.

Dodat­ko­wym atu­tem jest wyso­ka ela­stycz­ność zasto­so­wa­nej tka­ni­ny, któ­ra nie krę­pu­je ruchów oraz pozwa­la na regu­la­cję dłu­go­ści noga­wek getrów, wysta­ją­cych spod wierzch­niej war­stwy spode­nek. Po zało­że­niu moż­na uda zasło­nić w zależ­no­ści od pre­fe­ren­cji lub potrze­by – bar­dziej lub mniej. To świet­ne roz­wią­za­nie dla kobiet, któ­re bory­ka­ją się z cel­lu­li­tem i mają pro­blem z odsła­nia­niem nóg. Kolor wewnętrz­nych spode­nek jest bliź­nia­czy z lamów­ką i wstaw­ką z ple­ców koszul­ki. Uzu­peł­nie­niem cało­ści jest ozdob­na tasiem­ka do dodat­ko­wej regu­la­cji pasa oraz dwa odbla­sko­we ele­men­ty (po jed­nym z przo­du i z tyłu).

Zarów­no koszul­ka jak i spoden­ki zosta­ły wyko­na­ne z wyso­kiej jako­ści syn­te­tycz­nych mate­ria­łów tech­nicz­nych. W cie­ka­wy i har­mo­nij­ny spo­sób zesta­wio­no ze sobą kolo­ry gra­fi­tu, poma­rań­czy i czy­stej bie­li. Całość będzie ład­nie pod­kre­ślać naszą tego­rocz­ną opa­le­ni­znę.

Decy­du­jąc się na zakup let­niej odzie­ży war­to przy­mie­rzyć opi­sa­ny prze­ze mnie zestaw. Speł­nia on moje wszyst­kie ocze­ki­wa­nia este­tycz­ne i prak­tycz­ne co do stro­ju star­to­we­go oraz tre­nin­go­we­go na upal­ne dni. Będzie tak­że ide­al­ny na pie­sze wyciecz­ki oraz wyjaz­dy pod­czas nad­cho­dzą­cych waka­cji.

Odzież mar­ki New­line z kolek­cji wiosna/lato 2015:
— koszul­ka: Imo­tion Top 10562–282
— spoden­ki: Imo­tion 2 Lay­er Shorts 10739–078
— buty: New­line Peace­ma­ker 3.0

Foto­gra­fia: Rafał Tra­far­ski

Śledź moje­go blo­ga z Blo­glo­vin