Skiboot butler — najlepszy gadżet dla narciarzy

Bie­gać każ­dy może tro­chę lepiej, tro­chę gorzej… Cza­sem jed­nak aby nie zwa­rio­wać od mono­to­nii bie­go­we­go tre­nin­gu war­to ode­rwać się od nie­go lub wzbo­ga­cić go o inne bodź­ce.
Zimą — któ­ra jesz­cze trwa, choć we Wro­cła­wiu nie widać jej za oknem — war­to więc wybrać się na nar­ty. Nasze trój­ki powin­ny zde­cy­do­wa­nie zyskać na mocy… A przy­naj­mniej na zakwa­sie.

Ski­bo­ot butler to jeden z faj­niej­szych gadże­tów jaki war­to kupić wybie­ra­jąc się na stok.
Każ­dy, kto choć raz przy­trza­snął sobie klam­rą od buta nar­ciar­skie­go palu­cha zgra­bia­łe­go z zim­na, z pew­no­ścią doce­ni zale­ty tego nie­po­zor­ne­go pro­duk­tu. Dzię­ki Ski­bo­ot butler ide­al­ne dopa­so­wa­nie buta, nawet w ręka­wicz­kach sta­je się bar­dzo pro­ste. Nie ma rów­nież pro­ble­mu z otwo­rze­niem zlo­dzo­nych, zamar­z­nię­tych zapięć. Urzą­dze­nie zało­żo­ne na klam­rę pozwa­la na zwie­lo­krot­nie­nie przy­kła­da­nej siły — buta zaczy­na przy­po­mi­nać ima­dło sil­nie obej­mu­ją­ce naszą sto­pę, a o to prze­cież cho­dzi w tym spo­rcie.

Przy­rząd jest uni­wer­sal­ny, pasu­je do wszyst­kich zapięć. Dzię­ki nie­wiel­kim roz­mia­rom moż­na scho­wać go do kie­sze­ni i na sta­łe mieć przy sobie — przy­da się gdy posta­no­wi­my odpo­cząć przy kawie lub piw­ku. Ory­gi­nal­ny Ski­bo­ot butler został zapro­jek­to­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny w Niem­czech. Wyko­na­ny jest z naj­wyż­szej wyso­kiej jako­ści two­rzy­wa (ABS) i wystar­czy na dłu­gie lata.

Kobie­tom z pew­no­ścią przy­pad­nie ze wzglę­du na sze­ro­ką gamę kolo­ry­stycz­ną, z pośród któ­rej moż­na dobrać sobie urzą­dze­nie pod kolor maki­ja­żu, stro­ju a nawet humo­ru.

Nie­du­żym kosz­tem moż­na zro­bić świet­ny pre­zent  począt­ku­ją­ce­mu lub zapa­lo­ne­mu nar­cia­rzo­wi. Z pew­no­ścią zyska ich uzna­nie.

Zain­te­re­so­wa­nych zapra­szam do kon­tak­tu.

 

Foto­gra­fia: Rafał Tra­far­ski