Na zakupach — Adidas Adistar Raven 3

Sys­te­ma­tycz­nie robię mały reko­ne­sans we wro­cław­skich TK Maxx’ach. Moż­na tam zna­leźć wie­le pro­duk­tów bie­go­wych — buty, odzież oraz akce­so­ria, czę­sto w napraw­dę atrak­cyj­nych cenach, spo­ro niż­szych od tych jakie widu­je­my w spe­cja­li­stycz­nych skle­pach bie­go­wych.
W trak­cie dzi­siej­szej wizy­ty w Reno­mie moją uwa­gę od razu przy­cią­gnę­ły dam­skie buty tra­ilo­we Adi­star Raven 3 ze staj­ni bie­go­wej Adi­da­sa. Są to buty do zadań spe­cjal­nych, okre­śla­ne mia­nem bie­go­wych Land Rover’ów.

Pro­duk­ty ozna­czo­ne Adi­star  to naj­wyż­sza, eks­klu­zyw­na linia mar­ki Adi­das, stwo­rzo­na dla bar­dzo wyma­ga­ją­cych bie­ga­czy, ste­ty albo i nie — zaopa­trzo­nych w gru­by port­fel. W zamian za pokaź­ny plik bile­tów Naro­do­we­go Ban­ku Pol­skie­go uzy­sku­ją oni wyso­ką jakość mate­ria­łów , sta­ran­ne wyko­na­nie, kom­fort i wypa­sio­ny wygląd jed­no­cze­śnie. W skład owej linii wcho­dzą buty oraz odzież, prze­zna­czo­na na codzien­ne tre­nin­gi, któ­rym przy­świe­ca idea: “z tre­nin­gu na spo­tka­nie towa­rzy­skie”. Nie wiem czy to naj­lep­szy pomysł, aby w zapo­co­nych ubra­niach i obło­co­nych butach iść na spo­tka­nie z kole­ga­mi, ale mena­ge­ro­wie Adi­da­sa , z któ­ry­mi roz­ma­wia­łam nie mie­li tako­wych wąt­pli­wo­ści.

W skład linii Adi­star wcho­dzą rów­nież pro­duk­ty prze­zna­czo­ne do bie­gów tra­ilo­wych. Wśród nich bez­a­pe­la­cyj­nym kró­lem jest  wcze­śniej wspo­mnia­ny Adi­star Raven 3 — jedy­ny i bez­a­pe­la­cyj­ny wład­ca butów tere­no­wych. W TK MAxx’ie dostęp­ny jest model dam­ski w roz­mia­rze euro­pej­skim: od 38 do 42. Kolor pro­du­cen­ta: Pink/Silver/Chalk — krót­ko mówiąc różo­we. Waga oko­ło 290 g dla roz­mia­ru euro­pej­skie­go 39. Róż­ni­ca pię­ta — pal­ce: 10mm.  Cena? … cena w TK’iu to 379zł, w skle­pie spe­cja­li­stycz­nym zapła­ci­my 600zł z okła­dem. Jest więc nad czym się zasta­no­wić zwa­żyw­szy na cenę oraz przy­ja­zną poli­ty­kę rekla­ma­cyj­ną dostęp­ną w sie­ci TKM.

Jak już wcze­śnie wspo­mnia­łam, buty prze­zna­czo­ne są do bie­gów tere­no­wych. Co to ozna­cza? Głów­nie to, że buty te świet­nie spraw­dzą się na bie­gach gór­skich, w trud­nym tere­nie o zróż­ni­co­wa­nej nawierzch­ni oraz nachy­le­niu. War­to rów­nież pochy­lić nad nimi gło­wę ze wzglę­du na zbli­ża­ją­cą się zimę — agre­syw­ny bież­nik dosko­na­le spraw­dzi się na śnie­gu.
Pierw­sze wra­że­nie po zało­że­niu — bar­dzo pozy­tyw­ne. Dzię­ki  bez­sz­wo­wej, bar­dzo ela­stycz­nej cho­lew­ce tech­fit, bar­dzo dobrze “przy­tu­la­ją” się do sto­py bie­ga­cza, opa­su­jąc ją  niczym skar­pe­ta . Sper­so­na­li­zo­wa­ne dopa­so­wa­nie daje wie­le kom­for­tu i  wygo­dy, chro­niąc jed­no­cze­śnie przed obtar­cia­mi powsta­ły­mi w wyni­ku swo­bod­ne­go prze­miesz­cza­nia się sto­py wewnątrz buta.

Dzię­ki sys­te­mo­wi spe­ed lace — moż­na w łatwy i szyb­ki spo­sób zawią­zać buty, zacią­ga­jąc sznur­ki zaopa­trzo­ne w zacisk. Co waż­ne czyn­ność tą da się wyko­nać nawet w gru­bych ręka­wicz­kach.  Roz­wią­za­nie to, jest coraz czę­ściej sto­so­wa­ne przez wie­lu pro­du­cen­tów w butach prze­zna­czo­nych do bie­gów tere­no­wych i gór­skich.
Pode­szwa wyko­na­na jest z pian­ki adi­pre­ne+, cha­rak­te­ry­zu­ją­cej się bar­dzo dużą sprę­ży­sto­ścią, któ­ra ma na celu oddać zgro­ma­dzo­ną w cza­sie naci­sku sto­py ener­gię. Adi­pre­ne+ pod­bi­ja zatem nasz krok niczym sprę­ży­na, dając więk­sze, bar­dziej dyna­micz­ne wybi­cie z pal­ców. Zewnętrz­na część pode­szwy pokry­ta jest węglo­wą gumą  Continental’a, uży­wa­ną mię­dzy inny­mi do pro­duk­cji opon samo­cho­do­wych. Guma ta daje dosko­na­łą przy­czep­ność zarów­no w suchym, jak i mokrym tere­nie. Oczy­wi­ście nie nale­ży spo­dzie­wać się cudów na oblo­dzo­nej nawierzch­ni — tutaj wszyst­kie bez­kol­co­we bież­ni­ki będą śli­zgać się. Z doświad­cze­nie wiem, że aby temu zapo­biec nale­ży zaopa­trzyć się dodat­ko­wo w raki.

Cie­ka­wym ele­men­tem pode­szwy są punk­to­we, wysta­ją­ce wypust­ki bież­ni­ka. War­to przyj­rzeć im się osob­no, gdyż zaopa­trzo­ne są w roz­wią­za­nie, któ­re inży­nie­ro­wie Adi­da­sa nazwa­li: Adap­ti­ve Trac­tion. Jest to inte­li­gent­ny sys­tem dopa­so­wu­ją­cy się do pod­ło­ża po jakim poru­sza się bie­gacz, dają­cy opty­mal­ną przy­czep­ność zarów­no na twar­dej jaki na mięk­kiej nawierzch­ni. Jak to dzia­ła? Sys­tem sam regu­lu­je dłu­gość wypu­stek w zależ­no­ści od twar­do­ści nawierzch­ni. Jeże­li jest ona twar­da wypust­ki cho­wa­ją się do środ­ka pode­szwy,  dzię­ki cze­mu nie ście­ra­ją się nad­mier­nie i buty posłu­żą nam dłu­żej. W przy­pad­ku pod­ło­ża mięk­kie­go — piach, bło­to, liście — wypust­ki pozo­sta­ją wysu­nię­te, zagłę­bia­jąc się sta­bi­li­zu­ją kon­takt sto­py z mat­ką zie­mią, uła­twia­jąc prze­miesz­cza­nie się w takim tere­nie.
Model Adi­das Adi­star Raven 3 prze­zna­czo­ny jest do sto­py neu­tral­nej i lek­ko pro­nu­ją­cej.